Skip to main content

Samenstellen van jaarrekeningen

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, eventueel het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring. Het samenstellen is een van de kerntaken van Administratieservice Zwiers.

Samenstellen van jaarrekeningen